Særligt Dagtilbud / SÆRLIGT DAGTILBUD FUGLEREDEN

SÆRLIGT DAGTILBUD FUGLEREDEN

Specialgruppen retter sig mod småbørn 0-6 år med varigt psykisk handicap eller varige kontakt- eller tilknytningsforstyrrelser.

Specialgruppen er et tilbud til børn, der fungerer bedst i en mindre og mere overskuelig gruppe med en pædagogik, der omfatter fast struktur, rutiner, overskuelighed og adfærdsguidning.
 
Det pædagogiske arbejde tager afsæt i TEACCH- modellen.
 
Det pædagogiske arbejde i specialgruppen tager udgangspunkt i en udviklende, stabil og struktureret hverdag for det enkelte barn, hvor vægten lægges i arbejdet med kropsbevidsthed, kommunikation og indlæring af sociale rutiner/færdigheder. Det er specialgruppens mål, at børnene oplever en hverdag præget af anerkendelse, omsorg, helhed, læring/udvikling og oplevelser, der indeholder forudsigelighed og struktur. Dagen tilrettelægges med udgangspunkt i barnets udviklingsmuligheder og ressourcer. Der tilrettelægges for hvert enkelt barn en individuel udviklingsbeskrivelse og handleplan, som løbende justeres i samarbejde med forældrene. Den pædagogiske tilrettelæggelse tager altid udgangspunkt i det enkelte barns behov

 

 
Dagtilbud Hobro Nord  | Tlf.: 9711 5136 | trpet@mariagerfjord.dk